USLUGE

Smeštaj

smeštaj

Možemo da se pohvalimo da je naša ustanova građevinski izvedena poštujući najstrožije standarde, što omogućava kvalitet u pružanju konkretnih usluga. Ustanova socijalne zaštite REA MARTIA je smešten u neposrednoj blizini centra Zemun Polja, na mirnoj tihoj lokaciji. Raspolažemo sa kvalitetno opremljenim sobama, od kojih svaka ima zasebno kupatilo, nezavisnu terasu, internet konekciju, klima uređaj, televizor i ostale pomoćne i prateće elemente. Kapacitet doma je 44 korisnika.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena zaštita

Ustanova socijalne zaštite REA MARTIA pruža kvalitetne medicinske usluge od strane stručnog osoblja (medicinskih sestara i tehničara, negovateljica, fizioterapeuta, lekara). Osoblje je pažljivo birano i specijalno obučeno da zadovolji zahteve ove vrste delatnostiu cilju da zadovolji potrebe naših korisnika. Posebnu pažnju obraćamo na zdravstvenu negu korisnika, uz poštovanje I praćenje svih parametara koji doprinose poboljšanju zdravstvenog stanja i unapređenju postojećih potencijala korisnika. Naš medicinski tim je I svakodnevno dostupan rodbini korisnika za svaku vrstu konsultacija i podrške.

SOCIJALNA ZAŠTITA

Socijalna zaštita

Briga o starima je humana civilizacijska tekovina i moralna obaveza kako pojedinca tako i celokupnog društva. Odsustvo ove svesti navelo je savremeno društvo da brigu o starima ne prepusti slučaju i dobroj volji koja često može izostati, već da pravnim aktima i strategijama brigu o starima propiše kao obavezu. Medjutim, i pored toga, veliki broj starih osoba trpi zanemarivanje i ne dobija neophodnu podrsku u svakodnevnuim aktivnostima. Edukacijom i podsećanjem ljudi na humane vrednosti doći će do aktivnije i konkretnije brige o starima u svakodnevnom životu. Maniri lepog ponašanja, poštovanje i nesebična pomoć u svakodnevnim pa i banalnim problmima za početak su sasvim dovoljan napredak u ovoj zapuštenoj oblasti.

S obzirom na činjenicu da starenje kao deo životnog procesa podrazumeva neprestane promene ljudskog organizma koje su nepovratne, naša ustanova primenjuje multidisciplinarni pristup starijim osobama sa ciljem da zadovolji njene fizičke, duhovne, psihološke, kulturne, obrazovne i druge socijalne potrebe pružajući joj mogućnost da vodi što samostalniji život i da koristi što je moguće više svoje postojeće kapacitete.

REHABILITACIJA

Rehabilitacija

U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti korisnika naše ustanove, pružamo usluge fizikalne terapije i rehabilitacije. Prostorija za fizikalnu terapiju opremljena je različitim pomagalima u te svrhe i tretman se sprovodi od strane fizioterapeuta uz stalne konsultacije i nadzor nadležnog fizijatra.

Cilj naše ustanove jeste osposobiti korisnika da maksimalno nezavisno funkcioniše u svakodnevnom životu, kroz program rehabilitacije. Program rehabilitacije se zasniva na kontinuitetu u pojedinačnom radu, što dovodi do poboljšanja opšteg psihofizičkog stanja, a u skladu sa mogućnostima svakog korisnika, individualno.

RADNA I OKUPACIONA TERAPIJA

Radna i okupaciona terapija

Ovaj vid terapije podrazumeva svaku aktivnost, fizičku ili mentalnu, koja je stručno vođena a ima za cilj da pomogne osobi u ozdravljenju i oporavku od neke bolesti ili povrede. Terapija radom kao deo rehabilitacije, obuhvata manuelne, kreativne, rekreativne, obrazovne i socijalne aktivnosti u cilju dostizanja određene mentalne i psihičke funkcije korisnika a kroz korišćenje specijalizovanih i u tu svrhu jasno definisanih tehnika, postupaka i metoda.

Cilj radne terapije je poboljšanje kvaliteta života korisnika, kroz povećanje samostalnosti osobe u sprovođenju svakodnevnih aktivnosti, reintegracija u porodicu, inkluzija u društvo, smanjenje stepena zavisnosti od tuđe pomoći. Sve ovo se postiže kroz razvoj postojećih kapaciteta I kroz učenje i savladavanje novih aktivnosti, Okupaciona terapija je usmerena ka reaktiviranju postojećih znanja i veština kako bi se njihovim angažovanjem usporio proces starenja i poboljšalo opšte stanje korisnika.

PODRŠKA PORODICI

Podrška porodici

Centar za podršku porodici i edukaciju Ustanove socijalne zaštite REA MARTiA nastao je kao rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa osobama starije životne dobi i njihovim porodicama. Centar okuplja stručnjake različitih profila koji primenjuju sistemski pristup u rešavanju različitih životnih teškoća sa kojima se pojedinci i njihove porodice susreću. Naša ideja je podrška porodici korisnika, pomoć u prevazilaženju teškoća sa kojima se susreće i edukacija o važnosti mentalnog zdravlja i funkcionalnih porodičnih odnosa. Svesni teškoća koje starost i bolest nose kako za obolelog tako i za njegovu porodicu, sa posebnim osvrtom na probleme demencije, okupili smo stručni tim kome pripadaju psihijatri, andragozi, defektolozi i socijalni radnici sa višegodišnjim znanjem i iskustvom. Savetovanje, pomoć i podršku kroz individualni pristup, pružamo u okviru naše ustanove, a sarađujemo i sa ostalim zdravstvenim i obrazovnim institucijama.

DRUŠTVENI ŽIVOT

Društveni život

Društveni život zauzima značajno mesto u našem domu i sačinjava ga skup aktivnosti različitog karaktera: zajedničke šetnje, redovni izleti, proslave različitog tipa, organizovane sadnje baštenskog cveća i druge kreativne aktivnosti u prirodi. Druženje uz popularne društvene igre i aktivnosti kao što su šah, domine, slagalice, šivenje, štrikanje, vez, čitanje. Organizujemo društvene večeri različitog tipa i tematike: filmske, pozorišne, muzičke, folklor, plesne večeri.Sve ovo se organizuje sa posebnim osvrtom na individualne afinitete korisnika, a kroz poštovanje starosne dobi i intelektualnih kapaciteta.